DESPAGUBIRI PRIN PUNCTE

Avocatii nostril va ofera asistenta si reprezentare in fata tuturor institutiilor abilitate, in vederea obtinerii despagubirilor prin puncte ce urmeaza a fi valorificare prin achizitionarea de imobile sau prin valorificarea lor in numerar.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii 165/2013, in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii prin echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investita cu solutionarea cererii, precum si masura compensarii prin puncte.

Unele cereri se vor solutiona prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte, care se determina potrivit Legii 165/2013 de catre Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor.

In situatia in care ati instrainat drepturile care vi se cuvin potrivit Legii de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte.

In vederea determinarii punctelor ce urmeaza a fi acordate, o evaluare a imobilului se va face de catre Secretariatul Comisiei Nationale de Compensare a Imobilelor prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii 165/2013. Fiecare punct va avea valoarea de un leu.

Dupa evaluarea imobilului, la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale, Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si, dupa caz, aproba punctajul stabilit.

In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege, Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv.

Valorificarea punctelor acordate prin decizia de compensare se poate face astfel:

-          Prin achizitionarea de imobiledin Fondul National al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului (Fondul National) la licitatia publica nationala, incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

-          In numerar, dupa order tramadol 1 ianuarie 2017, in sase transe de cate 14% si a saptea transa de 16%. Sumele se vor plati de catre Ministerul Finanelor, in termen de cel mult 180 de zile de la emitere. 

 

PLAFONARI ALE PUNCTELOR ACORDATE

Punctele acordate prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate/fost proprietar/mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin masuri de plafonare.

Insa, in dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate/fost proprietar/mostenitori legali ori testamentari ai acestuia, se vor acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform Legii.

In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform Legii. 

LICITATII - VALORIFICAREA PUNCTELOR PRIN ACHIZITIONARE DE IMOBILE

Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul National la licitatia publica nationala, incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

In cazul in care nu ati tranformat in numerar toate punctele acordate prin decizia de compensare, acestea pot fi valorificate in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile.

Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita, cu conditia inscrierii prealabile.

Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza in termen de 10 zile, un proces-verbal de adjudecare, care se va transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in vederea inscrierii in cartea funciara.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 de zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. 

VALORIFICAREA PUNCTELOR IN NUMERAR

Detinatorul unei decizii de compensare prin puncte poate solicita ANRP anual, dupa data de 1 ianuarie 2017, emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificata in cadrul licitatiilor nationale de imobile, precum si o ultima transa de 16% din numarul punctelor acordate.

Solicitarea privind valorificarea deciziei de compensare prin puncte in numerar, se va depune personal, sau prin mandatar, la sediul ANRP, impreuna cu decizia de compensare sau certificatul de detonator de puncte, precum si actul de identitate al solicitantului.

Impreuna cu emiterea titlului de plata, se va emite un nou certificat de detinator de puncte, corespunzator punctelor ramase de valorificat. Decizia de compensare care a stat la baza emiterii certificatului de detonator de puncte se va retine de catre ANRP.

Sumele cuprinse in titlurile de plata se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.